ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการสมัครสมาชิก

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด

 

1. สมาชิก 1 ท่าน สามารถมีบัญชีผู้ใช้ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น โดยอีเมล์และชื่อ-นามสกุลจริงที่ท่านใช้ในการสมัคร จะไม่สามารถนำมาสมัครซ้ำได้

2. ผู้สมัครสามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.seatranferry.com หรือเคาน์เตอร์บริการของซีทรานเฟอร์รี่

2.1   สมาชิกมีความจำเป็นต้องรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสมาชิกสามารถปรับข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.seatranferry.com หรือเคาน์เตอร์บริการของซีทรานเฟอร์รี่

2.2  บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสมาชิกอันเกิดจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

2.3   บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆของสมาชิกอันเกิดจากข้อมูลของสมาชิกที่ไม่เป็นปัจจุบัน

3. ความเป็นสมาชิกไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้ สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบการใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านบนเว็บไซต์ซีทรานเฟอร์รี่แต่เพียงผู้เดียว ท่านควรรักษารหัสผ่านของท่านและไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น

4. บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการโดยไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางหน้าเงื่อนไขการให้บริการบนเว็บไซต์ของซีทรานเฟอร์รี่

5. บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อสมาชิกผู้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

6. หากพบการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการการกระทำปลอมแปลงหรือการให้ข้อมูลเท็จ บริษัท   ซีทรานเฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการตามที่ บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ เห็นสมควร โดยแจ้งล่วงหน้า 30 วัน

 

บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด

มิถุนายน 2565